Vanaf 1 januari 2003 zijn de volgende groothandelsbedrijfschappen samengevoegd tot het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel.

HBAG / bloemen en planten

HBAG / groenten en fruit

HBAG / consumptie-aardappelen

HBAG / pootaardappelen


Groothandelaren en hun werknemers kunnen via hun vertegenwoordigers problemen aankaarten en meepraten over het beleid. Dat kan ook via e-mail : info@hbag.nl


Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij :
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
Postbus 1012, 1430 BA  AALSMEER
telefoon 0297 380090
fax 0297 380099
e-mail : info@hbag.nl

De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2011 van de maanden maart, mei, juni, september en november.
De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2012 van de maand januari, juni, november
De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2013 van de maand maart, juni, november

De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2014 van de maand februari, juni, september
De door de SER goedgekeurde begroting 2014
De door het HBAG-bestuur vastgestelde verordeningen 2011 en vastgestelde verordeningen 2012 en vastgestelde verordeningen 2013en vastgestelde verordeningen 2014
Het vergaderschema van het algemeen en dagelijks bestuur van de HBAG koepel kunt u hier downloaden.
Een complete opgave van de besturen van HBAG met hun personele unies kunt u hier bekijken
Voor het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel is een aanzet voor een communicatieplan gemaakt, dat in de loop van dit jaar zal worden afgerond.
Het jaarverslag 2012 en het jaarverslag 2013 van de HBAG koepel kunt u als PDF bestand downloaden.
Informatie inzake opheffing/afbouw van bedrijfschappen.
Het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG) is, behoudens opzet of grove schuld van HBAG, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.